Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Ordforklaringer

Ansvarsreformen/HVPU-reformen:
Særomsorgen for utviklingshemmede ble avviklet fra 1991, og ansvaret for omsorgen ble overført fra fylkeskommunene til kommunen, som skal yte nødvendig hjelp og bistand på samme grunnlag som til den øvrige befolkningen. Institusjonene fikk en avviklingstid alt etter størrelsen, og alle skulle være overført til sin kommune innen 1. juni 1996.

Betalingsloven (av 1949):
Het opprinnelig "Lov om hjem som mottar åndssvake til pleie, vern og opplæring". Loven påla staten og dekke de økonomiske utgiftene ved hjemmene for utviklingshemmede som var godkjent som hjem av Sosialdepartementet.

Biinstitusjoner:
Mindre pleiehjem for åndssvake godkjent av Sosialdepartemetet og under tilsyn av sentralinstitusjonene/områdeoverlegen.

Dagsenter:
Opplæring – og aktivitetstilbud for utviklingshemmede i all hovedsak på dagtid. Noen hadde bointernat slik at de utviklingshemmede bodde der i kortere eller over litt lengre tid. Ideen bak disse var at de skulle gi et tilbud samtidig som de utviklingshemmede kunne bo hjemme.

HVPU:
HelseVernet for Psykisk Utviklingshemmede. Ble opprettet da fylkeskommunen fikk ansvaret for sykehusene i 1970, og skulle ivareta det tilbudet som omfattet utviklingshemmede.

Landsplanen av 1952:
Stortingsvedtaket som fastsatte organiseringa av omsorgen for de utviklingshemmede. Hovedtrekkene var at landet skulle deles inn i 7 inntaksområder, og alle disse skulle ha en sentralinstitusjon med tilhørende mindre institusjoner som de skulle ha det faglige tilsynet med.

LUPE:
Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende. Dannet etter splittelsen av NFPU i 1990.

NFU:
Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Endret navn fra NFPU i 1990.

NFPU:
Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede dannet i 1967. Bestående av enkeltpersoner samt foreldrelagene ved de forskjellige institusjonene rundt i landet. Organisasjonen splittes i 1990.

Områdeoverlege:
Den med det faglige tilsynet av institusjonene i sitt inntaksområde (7 i antall etter Landsplanen).

Samordningsrådet for åndssvakesaken i Norge(SOR):
Opprettet som et nasjonalt råd i 1951 etter initiativ av statsråd Aslaug Aasland med mandat til å "søke å fremme og samordne det frivillige arbeid for åndsvakesaken i vårt land." . I SOR på 50-tallet satt representanter for de 7 landsdelene sammen med to representanter fra hver av de fem hjelpeorganisasjonene Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitetsforening, Nasjonalforeningen for folkehelsen og De Norske Diakoners Broderforening. Utover 60- og 70-tallet forandret oppgavene seg, og rådet ble en samlingsorganisasjon for faglig drøfting, og flere lag, foreninger og stiftelser slutter seg til dette faglige forumet.

Sentralinstitusjoner:
Døgnkontinuelig pleiehjem for utviklingshemmede som skulle dekke et visst geografisk område. Hver institusjon hadde et belegg på opp til ca. 500 sengeplasser.

Utviklingshemmet:
I følge Verdens Helseorganisasjon er utviklingshemming ”en tilstand av stoppet eller mangelfull utvikling av psyken, som særlig er karakterisert ved hemming av ferdigheter som viser seg under utviklingsperioden.” Opp gjennom historien har man brukt en rekke ulike benevnelser, som for eksempel psykisk utviklingshemmet, åndssvak, debil, imbesill, idiot, evneveik, oligofren, mentalt retardert, tilbakestående, bytting m.m. På denne nettsiden ofte kalt "hovedpersonene"

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.