Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Foreldrelaget ved Nærlandheimen

I forbindelse med Nærlandheimens 40-årsjubileum i 1988 ble det utgitt et hefte med tittel Hilsen fra Nærlandheimen. En av bidragsyterne her er Anny Berg, som dengang var leder for foreldrelaget ved Nærlandheimen. Berg var med på å starte laget, og vi gjengir med hennes tillatelse artikkelen der hun forteller om foreldrelagets arbeid.

Fakta

Perioder:
Før HVPU-reformen
Kategorier:
Pårørende

Det er nå over 20 år siden vårt foreldrelag ble stiftet. Norsk Forbund for psykisk utviklingshemmede (NFPU) ble stiftet i Oslo 18. februar 1967. Foreldre til ps.utv.hemmede hadde inntil da ikke hatt noe talerør. Så behovet var stort for å ivareta deres interesser. Gunnar Søyland, Stavanger, var med i ledelsen av NFPU, og etter henstilling derfra tok han initiativ til å danne et foreldrelag v/Nærlandheimen.

Den 23. oktober 1967 ble det avholdt et møte i Ynglingene lokaler i Stavanger. Fra Stavanger og distriktet striktet møtte ca. 20 foreldre, og alle var enige i at et foreldrelag måtte vi ha.
Gunnar Søyland var møteleder og orienterte om hensikten med foreldrelaget og dets oppgaver.
Formålet var:
1. å holde god kontakt mellom hjemmet og Nærlandheimen
2. å styrke kontakten mellom foreldrene
3. å spre kunnskap om psykisk utviklingshemming gjennom foredrag, studiearbeid o.l.

Søyland ga også en kort orientering om Norsk Forbund (NFPU) og dets arbeid på landsbasis. Det er viktig at vi foreldre er med i arbeidet for en større forståelse og akseptering av dem med et ps. handicap, og å arbeide for at samfunnet yter den ps.utv.hemmede full rettferd på linje med andre norske borgere.

Foreldrelagets konstituerende møte ble holdt 7/11-67, og styret ble:
Formann: Kristoffer Larsen, Stavanger
Nestformann: Gunnar Søyland, Stavanger
Kasserer: Oskar Eriksen, Figgjo
Sekretær: Anny Berg, Stavanger
Styremedl.: Elisabeth Foldøy, Finnøy

Allerede på neste foreldrelagsmøte den 28/11-67 ble ansatte på Nærlandheimen invitert sammen med en del av ledelsen. Diakon Vik talte og uttalte håpet om at laget måtte bli til både hygge og nytte, og at Nærlandheimen ønsket et godt samarbeid med foreldrene. «Dere skal være trygge på at vi skal gjøre vårt beste».

I et sammendrag over det som har hendt i foreldrelaget fra starten av, er det kontakten foreldrene imellom, og kontakten mellom foreldrelaget og Nærlandheimen, som kommer klarest frem gjennom disse 20 årene.

Det ble etterhvert flere saker som foreldrelaget måtte ta standpunkt til. En særdeles viktig ting for oss var å få en foreldrerepresentant inn i styret for Nærlandheimen. Vi foreldre mente at foreldrene burde komme mye mer inn i saker som gjaldt våre barn på institusjonen. Den 9/12-68 ble det første brev sendt med forespørsel om å få en representant inn i styret. Men først etter flere henvendelser fikk vi den 23/10-70 et positivt svar fra Diakonstyret om at vi kunne få velge vår foreldrerepresentant på sommerstevnet den 23/5-71.

Valgt ble John Oltedahl, Stavanger, og varamann Gudrun Matre, Haugesund. En viktig sak for foreldrene var nå vel i havn.

Sommerstevnet på Nærlandheimen var også noe som foreldrelaget i samarbeid med ledelsen fikk i stand. Foreldre fra hele landet ble hvert år, fortrinnsvis i mai måned, invitert til å komme til institusjonen for å besøke sine barn og få kontakt med andre foreldre. Styret i foreldrelaget benyttet alltid anledningen til å tegne nye medlemmer. Så vårt medlemstall vokste snart til ca 150 og mer. Kontingenten var den gang ikke stor: kr 10; pr. medlem.

Vi hadde to viktige åpne møter i henholdsvis 68-69, for å skape blest om omsorgen for de ps.utv.hemmede. Det ene var i Atlantic Hall med Bengt Nirje fra Riksforbundet for Utvecklingsstorda barn. Emne: De ps.utv.h., foreldre og samfunnet. Det andre møtet var i Misjonshallen med den kjente forfatter Arne Skouen som foredragsholder. Møtene samlet fulle hus. Skouen kom inn på FN's menneskerettighetserklæring og Jerusalemserklæringen, vedtatt på den internasjonale foreldre-ligas kongress i Jerusalem 24. oktober 1968. De ps.utv.h. har etter dette de samme grunnleggende rettigheter som andre samfunnsborgere. Foredraget høstet stor applaus, og vi foreldre følte at vi var kommet et stykke på vei i arbeidet for våre barns rettigheter.

Ellers på våre foreldrelagsmøter har vi i årenes løp hatt flere dyktige og interessante foredragsholdere, nevnes kan bl.a. overlege Andersen, som da var overlege v/Nærlandheimen, Tendeland, rektor v/vernepleierskolen, skolebestyreren v/Nærlandheimen skole, psykologer, sosialkuratorer etc.

I året -69 fikk foreldrelaget opprettet foreldrerådgivning. Vår kontaktmann ble Gunnar Søyland og formannen Kristoffer Larsen. Flere foreldre og pårørende benyttet seg av dette tilbudet både pr. brev og telefon, når problemene ble for store.

Som sagt, så var vårt foreldrelag tilsluttet NFPU. Etter et vedtak på NFPU's landsmøte i 1970 ble det besluttet å danne fylkeslag for å styrke forbundets arbeid på fylkesplanet. Fylkeslaget i Rgaland ble stiftet i Haugesund 4. oktober 1970. Vår representant fra foreldrelaget ble Jon Oltedal, Stavanger, og varamann Kristoffer Larsen.

Nå hadde vi et organ som kunne tale vår sak blant politikerne, samt arrangere kurser o.l. for foreldre.

I årene som har gått, har nok holdningene endret seg både blant foreldre og på institusjonen. Jeg leser bl.a. fra et referat på et kontaktmøte at «ledelsen v/Nærlandheimen ikke gjerne så at ansatte ved institusjonen ble invitert til foreldrelagsmøter for å delta i diskusjoner. De kunne komme i skade for å gi ukorrekte opplysninger», mente man. I et annet referat var det spørsmål fra noen av foreldrene «om de hadde lov til å få adgang til barnas sove- og oppholdsrom». Det var den gang ikke uvanlig at foreldre måtte stå utenfor en lukket dør og vente på sitt barn når de kom på besøk.

Kontaktmøtene med ledelsen på Nærlandheimen var derfor særs nyttige. Mangt og meget kom opp, og mye ble rettet på. Vi fikk våre representanter inn i samarbeidsrådet for skolen, og likeledes 2 representanter inn i trivselsrådet.

En annen viktig sak som foreldrelaget arbeidet med, var konfirmasjon av våre barn. Mange foreldre mente at også deres barn på institusjon burde bli konfirmert. Søndag den 6. mai 1973 ble 16 klienter konfirmert i kirken på Nærlandheimen, en stor høytids- og festdag for såvel konfirmanter som pårørende.

I alle disse årene har jo styret hatt forskjellige ledere, fortrinnsvis fra Stavangerkanten. Men noen er «gjengangere». Det er ikke alltid lett å finne nye folk, for våre medlemmer er jo spredt over det hele land. Medlemstallet er nå ca 130. Men det er likevel den «faste stammen» på vel 30 trofaste medlemmer som vel stort sett utgjør Foreldrelaget v/Nærlandheimen. En fordel med disse «gjengangerne» er jo at disse etterhvert er blitt kjent med forholdene både i og utenfor institusjonen.

Det vil føre for langt å referere til alle de saker hvor foreldrelaget har hatt et ord med i laget når det gjelder forholdene ved Nærlandheimen. Det spenner fra rettferdig fordeling av trivselspengene, eventuelle nedskjæringer i bemanningen, Nosykos planer til omstruktureringen i -83-84, som skapte meget uro blant foreldre, aktiviseringstilbud, diskusjoner om taushetsplikten på institusjonen o.s.v. .

Styremedlemmer har deltatt i paneldiskusjoner med representanter fra fylket i samarbeid med fylkeslaget. Fylkeslaget har vært oss til stor hjelp i slike situasjoner. I de fleste tilfeller har det vært til det bedre.

Alt i alt er vi foreldre glade for at Nærlandheimen etterhvert har blitt en bra plass å være for de fleste beboere. Men institusjonen kan naturligvis bli enda bedre. Foreldrelaget følger nøye med i det som skjer, og vi er innforstått med at ingen skal flytte ut av Nærlandheimen før klientene der får et enda bedre tilbud. Og foreldrene skal tas med på råd.

Til slutt vil jeg nevne de som nå sitter i styret for foreldrelaget:
Leder: Anny Berg, Stavanger
Nestleder: Håkon Sagen, Hommersåk, Sandnes Sekretær: Sigunn Vormestrand, Stavanger
Kasserer: Kirsten Eriksen, Figgjo
Styremedl.: Laura Kolbeinson, Stavanger (Randaberg)
Varamann: Bibbi Falck, Sandnes
Vår foreldrerepresentant i styret for Nærlandheimen er: Ingeborg Søyland, Løge, Bryne.
Foreldrerepresentanter i trivselsrådet er: Sigunn Vormestrand, Anny Berg.
Til det nye driftsstyret for Diakonistiftelsen Nærland er det valgt 2 representanter fra foreldrene: Sigunn Vormestrand, Håkon Sagen. Varamenn: Anny Berg og Karl Kolbeinsen.
Vår kontaktmann i Fylkeslaget i Rogaland er: Karl Kolbeinson, Randaberg, Stavanger, og foreldrelagslederen Anny Berg er medlem av fylkesstyret.

Vi betaler kr 200; pr. medlem i kontingent (400; pr. foreldrepar) hvorav kr 150; går til Norsk Forbund, kr 40; til fylkeslaget og kr 10; til vårt eget lag.

Våre medlemmer har vært flinke til å ta lodder på våre medlemsmøter, 4 ganger i året, ellers hadde det vært vanskelig å klare våre utgifter til papir, porto, husleie etc. Våre styremedlemmer har i så og si alle år selv betalt utgifter til sine reiser, telefon o.a. Men det gjør vi så gjerne når det gjelder arbeidet for våre barn.

Vi søkte ifjor for første gang om litt økonomisk støtte fra forskjellige kommuner, som har klienter på Nærlandheimen, men dessverre ble det avslag fra alle så nær som Time kommune.
Det er vårt håp at vi nå må få flere medlemmer, slik at «gjengangerne» i vårt styre kan bli avløst av nye krefter. Problemet er naturligvis at foreldre og pårørende er spredt over hele landet, og mange klienter har flyttet til sine hjemstedskommuner. Og med inntaksstopp ved Nærlandheimen blir jo ikke foreldrene yngre.

Foreldrelaget er glade for at Nærlandheimen har fått en dyktig leder i Jarleif Bø, og vi ønsker ham og hans medarbeidere lykke til i arbeidet med å bedre forholdene for våre barn. Og vi lover et godt samarbeid.

Med hilsen
Anny Berg

 

Del med dine venner

Under ser du alle tekstene som er registrert i kategorien Pårørende.

Bilde til Foreldrelaget ved Nærlandheimen

Styret i foreldrelaget 1988. Foran fra venstre: Sigrunn Vormestad, Laura Kolbeinson, Anny Berg, Kirsten Eriksen. 2. rekke: Håkon Sagen, Ingeborg Søyland. Sistnevnte var foreldrerepresentant i styret for Nærlandheimen.

Bilde til Foreldrelaget ved Nærlandheimen

En av sakene foreldrelaget arbeidet for var at også barna som bodde på institusjon burde bli konfirmert. Bildet viser konfirmanter i kirken på Nærlandheimen.

Bilde til Foreldrelaget ved Nærlandheimen

Barne- og ungdomsavdelingen ved Nærlandheimen.

Foto: Trykt i

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.