Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Opplæringslova

Fakta

Datering:
2008-02-29
Perioder:
Etter HVPU-reformen

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova)

Her er en oversikt over kapitlene i Opplæringslova. Klikk ovenfor dersom du ønsker å studere loven nærmere.


Kapittel 1. Formål og verkeområde
§ 1-1. Verkeområdet for lova
§ 1-2. Formålet med opplæringa
§ 1-3. Forskrifter
§ 1-4. Forsøksverksemd

Kapittel 2. Grunnskolen
§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring
§ 2-2. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid
§ 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa
§ 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa
§ 2-4. Undervisninga i faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap
§ 2-5. Målformer i grunnskolen
§ 2-6. Teiknspråkopplæring i grunnskolen
§ 2-7. Finskopplæring for elevar med kvensk-finsk bakgrunn
§ 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar
§ 2-9. Ordensreglement og liknande
§ 2-10. Bortvising
§ 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa
§ 2-12. Private grunnskolar
§ 2-13. Bruk av lova for privat opplæring i heimen
§ 2-14. Punktskriftopplæring m.m.
§ 2-15. Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring

Kapittel 3. Vidaregåande opplæring
§ 3-1. Rett til vidaregåande opplæring
§ 3-2. Omfanget av den vidaregåande opplæringa i tid
§ 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa
§ 3-4. Innhald og vurdering i den vidaregåande opplæringa
§ 3-5. Fag- og sveineprøve utan læreforhold og skole
§ 3-6. Oppfølgingstenesta
§ 3-7. Ordensreglement og liknande
§ 3-8. Bortvising og tap av rettar
§ 3-9. Teiknspråkopplæring i den vidaregåande skolen
§ 3-10. Punktskriftopplæring m.m.
§ 3-11. Mellomstatleg avtale om privat vidaregåande skole

Kapittel 4. Vidaregåande opplæring i bedrift
§ 4-1. Kven som er lærling og lærekandidat
§ 4-2. Særlege rettar og plikter for lærlingen og lærekandidaten
§ 4-3. Godkjenning av lærebedrift
§ 4-4. Rettane og pliktene til lærebedrifta m.m.
§ 4-5. Lærekontrakt og opplæringskontrakt
§ 4-6. Endring og heving av lærekontrakt og opplæringskontrakt
§ 4-7. Internkontroll i den enkelte lærebedrifta
§ 4-8. Oppgåvene til fylkeskommunen knytte til fag- og yrkesopplæringa

Kapittel 4A. Opplæring spesielt organisert for vaksne
§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne
§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område
§ 4A-3. Rett til vidaregåande opplæring for vaksne
§ 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne
§ 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell
§ 4A-6. Innhaldet i opplæringa
§ 4A-7. Skyss m.m.
§ 4A-8. Rådgiving
§ 4A-9. Bortvising
§ 4A-10. Tilsyn, kontroll og klage
§ 4A-11. Forsøk

Kapittel 5. Spesialundervisning
§ 5-1. Rett til spesialundervisning
§ 5-2. (Opphevd med lov 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug 2002, etter res. 26 april 2002 nr. 414).)...
§ 5-3. Sakkunnig vurdering
§ 5-4. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning
§ 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa
§ 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste
§ 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder
§ 5-8. Helsetenestetilbod
§ 5-9. Statens plikt til å sørgje for læremiddel

Kapittel 6. Samisk opplæring
§ 6-1. Definisjonar
§ 6-2. Samisk opplæring i grunnskolen
§ 6-3. Samisk vidaregåande opplæring
§ 6-4. Innhaldet i opplæringa

Kapittel 7. Skyss og innlosjering
§ 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen
§ 7-2. Skyss og innlosjering i den vidaregåande skolen
§ 7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke
§ 7-4. Reisefølgje og tilsyn
§ 7-5. (Opphevd med lov 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug 2002, etter res. 26 april 2002 nr. 414).)...
§ 7-6. Skyss for barn under opplæringspliktig alder

Kapittel 8. Organisering av undervisninga

§ 8-1. Skolen
§ 8-2. Organisering av elevane i grupper
§ 8-3. (Opphevd med lov 27 juni 2003 nr. 69 (i kraft 1 aug 2003, etter res. 27 juni 2003 nr. 774).)...
§ 8-4. (Opphevd med lov 27 juni 2003 nr. 69 (i kraft 1 aug 2003, etter res. 27 juni 2003 nr. 774).)...

Kapittel 9. Leiing, funksjonar, utstyr og læremiddel i skolen

§ 9-1. Leiing
§ 9-2. Rådgiving og skolebibliotek
§ 9-3. Utstyr
§ 9-4. Lærebøker og andre læremiddel
§ 9-5. Skoleanlegga
§ 9-6. Om reklame i skolen

Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø
§ 9a-1. Generelle krav
§ 9a-2. Det fysiske miljøet
§ 9a-3. Det psykososiale miljøet
§ 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll)
§ 9a-5. Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet
§ 9a-6. Informasjonsplikt og uttalerett
§ 9a-7. Straff
§ 9a-8. Skolefritidsordninga
§ 9a-9. Forskrifter

Kapittel 10. Personalet i skolen

§ 10-1. Kompetansekrav for undervisningspersonell
§ 10-2. (Opphevd med lov 27 juni 2003 nr. 69 (i kraft 1 jan 2004, etter res. 27 juni 2003 nr. 774).)...
§ 10-3. Personell ved leirskolar
§ 10-4. Utlysing av stillingar
§ 10-5. Val mellom fleire søkjarar
§ 10-6. Mellombels tilsetjing
§ 10-7. Praksisplassar i skolen
§ 10-8. Kompetanseutvikling
§ 10-9. Politiattest
§ 10-10. Tariffavtalar om lønns- og arbeidsvilkår

Kapittel 11. Organ for brukarmedverknad i skolen
§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar
§ 11-1a. Skolemiljøutval ved grunnskolar
§ 11-2. Elevråd ved grunnskolar
§ 11-3. (Opphevd med lov 27 juni 2003 nr. 69 (i kraft 1 aug 2003, etter res. 27 juni 2003 nr. 774).)...
§ 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar
§ 11-5. Skoleutval ved vidaregåande skolar
§ 11-5a. Skolemiljøutval ved vidaregåande skolar
§ 11-6. Elevråd og allmøte ved vidaregåande skolar
§ 11-7. Fellesreglar
§ 11-8. Elevrepresentantar i fylkeskommunale nemnder
§ 11-9. Foreldreutvalet for grunnskolen
§ 11-10. Dispensasjon

Kapittel 12. Organ knytte til fagopplæring i bedrift
§ 12-1. Organ for samarbeid om fag- og yrkesopplæringa
§ 12-2. Faglege råd
§ 12-3. Yrkesopplæringsnemnder og yrkesutval
§ 12-4. Oppgåvene til yrkesopplæringsnemnda
§ 12-5. Læreplangrupper
§ 12-6. Klagenemnd for fag- og sveineprøver
§ 12-7. Medlemmer av organ, råd og nemnder

Kapittel 13. Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten

§ 13-1. Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp
§ 13-2. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring i institusjonar etter barnevernlova
§ 13-3. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for vidaregåande opplæring
§ 13-3a. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring i helseinstitusjonar
§ 13-3b. Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring
§ 13-4. Ansvaret for skoleskyss m.m.
§ 13-5. (Opphevd med lov 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug 2000, etter res. 30 juni 2000 nr. 645).)...
§ 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod
§ 13-7. Skolefritidsordninga
§ 13-8. Oslo kommune
§ 13-9. Tilskot frå staten
§ 13-10. Ansvarsomfang

Kapittel 14. Tilsyn og kontroll
§ 14-1. Statleg tilsyn og kontroll
§ 14-2. Kommunalt tilsyn med heimeopplæring

Kapittel 15. Bruk av forvaltningslova. Opplysningsplikt
§ 15-1. Bruk av forvaltningslova
§ 15-2. Særlege reglar om klageinstans
§ 15-3. Opplysningsplikt til barneverntenesta
§ 15-4. Opplysningsplikta til sosialtenesta

Kapittel 16. Iverksetjing og overgangsreglar. Endringar i andre lover
§ 16-1. Iverksetjing
§ 16-2. Overgangsreglar
§ 16-3. Oppheving av andre lover
§ 16-4. (Opphevd med lov 17 des 1999 nr. 97 (i kraft 1 jan 2000).)...

Del med dine venner

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Etter HVPU-reformen.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.